Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Salg- og leveringsbetingelser

GENERELT

Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle bestillinger, der afgives af en kunde til ACO Nordic A/S og enhver leverance til en kunde af ACO Nordic A/S.

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18) finder ikke anvendelse.

ACO Nordic A/S kan løbende ændre disse salgs- og leveringsbetingelser.

Udleverer eller foreviser ACO Nordic A/S prøver til kunden forud for en bestilling, skal disse betragtes som typeprøver, og ACO Nordic A/S påtager sig ikke ansvar for, at de leverede varer er i nøje overensstemmelse hermed, medmindre dette er skriftlig aftalt.

Bistår ACO Nordic A/S kunden med teknisk rådgivning, vil sælger ikke være ansvarlig for indholdet heraf, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, både hvor en leverance modtages direkte af kunden, og hvor den modtages af en tredjemand som repræsentant for kunden.

ACO Nordic A/S kan løbende ændre sine produkter og sit produktudvalg. Tekniske specifikationer angives således altid med forbehold for ændringer.

FORTRYDELSE

Kunden kan fortryde en bestilling i indtil 30 dage efter levering. Fortrydelse skal meddeles ACO Nordic A/S skriftligt.

Fortrydelse forudsætter, de pågældende varer er i original stand uden skader og i original og intakt emballage. Varer med brudt emballage tages ikke retur. Skader som hindrer returnering omfatter blandt andet buler, skrammer, ridser, rust eller begyndende rustdannelse.

Kunden er selv ansvarlig for at fragte varer retur til ACO Nordic A/S i tilfælde af fortrydelse.

Fortryder kunden en bestilling, skal de pågældende varer være modtaget af ACO Nordic A/S senest 14 dage efter meddelelse om fortrydelse.

ACO Nordic A/S refunderer kunden for gyldigt returnerede varer, når ACO Nordic A/S har undersøgt varernes stand. Alene ACO Nordic A/S afgør, om en returneret vare lever op til fortrydelsesbetingelserne.

Fortrydelsesretten gælder ikke for specialfremstillede varer, projektleverancer, varer produceret efter tegninger eller andre varer særligt tilpasset kunden.

LEVERING

Hvor en specifik leveringsdato ikke er aftalt, leverer ACO Nordic A/S altid hurtigst muligt.

Er en specifik leveringsdato aftalt i ordrebekræftelsen, angiver den datoen for afsendelse fra fabrik.

For levering inden for Danmark (Færøerne og Grønland undtaget) gælder følgende:

Såfremt transport sker med bil fra ACO Nordic A/S, finder levering sted på fast vej ud for kundens plads. Kørsel på byggeplads sker på kundens risiko.

Losning af vogn på fast vej sker på kundens risiko, selv om varen ikke har passeret vognkanten. Såfremt transport sker med kundens bil eller uafhængig transportør, finder levering sted ved vognkant på kundens plads.

Kunden skal stille mandskab til rådighed ved aflæsning. Er kunden ikke repræsenteret ved en leverances ankomst, kan ACO Nordic A/S enten foranledige varerne aflæsset på kundens risiko eller tage varerne med tilbage. Tages varerne med tilbage, skal kunden afholde omkostninger i forbindelse med den ekstra kørsel, ekstra af- og pålæsning, ventetid o. lign.

Ved forsinkelse af levering med mere end 21 kalenderdage fra den aftalte leveringsdato, kan kunden med 10 dages skriftligt varsel hæve bestillingen. Sker levering inden varslets udløb, kan kunden ikke hæve bestillingen.

Kunden har pligt til at kvittere for modtagelse af en leverance – evt. gennem en repræsentant.

PRIS OG BETALING

Medmindre andet er oplyst, er ACO Nordic A/S priser opgivet ex moms.

ACO Nordic A/S kan fakturere for en bestilling, når den er afgivet af kunden.

Medmindre andet er skriftligt aftalt, er ACO Nordic A/S’ betalingsbetingelser 15 dage netto kontant.

Medmindre andet er skriftligt aftalt, faktureres varer til de på leveringsdagen gældende priser. ACO Nordic A/S opdaterer løbende sine priser.

Pålægges eller aftaler ACO Nordic A/S genbrugsafgifter eller lignende, kan ACO Nordic A/S opkræve disse afgifter umiddelbart hos kunden. Sådanne afgifter er ikke indeholdt i ACO Nordic A/S’ priser, medmindre andet udtrykkeligt fremgår. Varerabatter, bonus og lignende ydes ikke på sådanne afgifter.

IMMATERIALRETTIGHEDER

Hvor en leverance omfatter dokumentation, tegninger eller vejledningsmateriale, bevarer ACO Nordic A/S ophavsretten til dette materiale, og kunden opnår en brugsret afgrænset til det formål, som naturligt følger af kundens bestilling.

MANGELSANSVAR

ACO Nordic A/S er ansvarlig for fejl og mangler i overensstemmelse med Købelovens regler. Reklamationer skal altid ske skriftligt, og ACO Nordic A/S’ ansvar for fejl og mangler ophører 12 måneder efter levering. Er en reklamation ikke modtaget inden denne frist, kan den ikke senere gøres gældende.

Kunden skal kontrollere varer i en leverance for fejl og mangler ved modtagelse.

Kunden skal reklamere inden 8 dage, efter en fejl eller mangel er eller burde være konstateret.

Der kan forekomme variation i farve, etc. Dette udgør ikke en mangel.

Skader opstået efter levering og forringelser som følge af almindelig slid og ælde udgør ikke en mangel.

Kunden kan ikke modregne et erstatningskrav eller forholdsmæssigt afslag i et fakturabeløb.

I tilfælde af berettiget reklamation kan ACO Nordic A/S vælge at afhjælpe, omlevere, give et forholdsmæssigt afslag eller hæve bestillingen.

PRODUKTANSVAR

ACO Nordic A/S er underlagt produktansvar for leverancer i overensstemmelse med dansk rets regler.

FORCE MAJEURE OG LEVERINGSHINDRINGER

Er ACO Nordic A/S forhindret i at opfylde sine forpligtelser over for en kunde som følge af force majeure, udgør den manglende opfyldelse ikke misligholdelse, såfremt ACO Nordic A/S uden ugrundet ophold underretter kunden skriftligt om de pågældende hindringers indtræden og natur.

Force majeure omfatter begivenheder uden for ACO Nordic A/S’ rimelige kontrol, og som ACO Nordic A/S ikke burde have forudset ved accept af kundens bestilling. Offentligretlige restriktioner som følge af Covid-19 udgør force majeure.

Opstår væsentlige leveringshindringer, kan ACO Nordic A/S hæve en bestilling over for en kunde uden yderligere ansvar. Udsolgte varer, omlagt produktion eller udgåede varer udgør en væsentlig leveringshindring.

ACO Nordic A/S er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader – herunder driftstab og tab af avance eller omsætning. ACO Nordic A/S er ikke ansvarlig for tab som følge af forsinkelse med byggeri, industriproduktion eller lignende.

Sælgers samlede ansvar over for en kunde kan maksimalt udgøre fakturabeløbet for den pågældende leverance.

LOVVALG OG TVISTLØSNING

Enhver tvist mellem ACO Nordic A/S og en kunde skal afgøres efter materiel dansk ret.

Enhver tvist mellem ACO Nordic A/S og en kunde skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, såfremt den ikke kan løses i mindelighed. Voldgiften skal i så fald finde sted i København, og voldgiftsretten skal bestå af én dommer.

Opstår en tvist mellem ACO Nordic A/S og en kunde, er parterne forpligtet til at søge at løse den i mindelighed, inden den kan indbringes for voldgiftsretten.


Returvarer

Definition af salgsbare varer:

Fordi vi ønsker, at du som kunde skal have den bedste oplevelse ved returnering af varer, har vi udarbejdet denne lille oversigt, som fortæller hvilke kriterier, der er gælder.

  • Varer skal være i original og intakt emballage
  • Varer skal være uden skrammer og ridser
  • Projekt eller specielfremstillede varer
  • Varer med rust eller rustdannelser
  • Varer som er i uoriginal emballage
  • Varer som er ridset eller med buler

Produkter med samme varenummer, må ikke pakkes i forskellige kasser/paller


Det er i sidste ende ACO der vurderer hvorvidt varen er i salgsbar stand eller ej.

Vejen for returnering af vare/r til ACO

Hvis du kontakter ACO for returnering af en eller flere varer, er det vigtigt at du kender processen.

Inden du sender noget retur skal der ske følgende:
• Check om dine varer opfylder kriterierne for returnering ovenfor
• Tag billeder af den/de vare/r som ønskes returneret
• Find fakturanummer på den/de vare/r som ønskes returneret
• Varer, som er ældre end 3 mdr. fra fakturadatoen, tages ikke retur
• Send en mail til vores mail info@aco.com
- Her vurderes det, med udgangspunkt i de fremsendte billeder og øvrige materiale, om der kan gives et RO nummer. (dette er ikke en garanti for at varen/varerne bliver krediteret)

Når varen/varerne kommer til ACO:
• RO nummeret skal være SYNLIGT. Hvis dette mangler eller ikke er synligt, modtages varen/varerne ikke
• Her håndterer kompetente ACO medarbejdere den/de returnerede vare/r, og vurderer, om de opfylder de krav, som er beskrevet ovenfor.
• Efter 10-14 arbejdsdage, (forventeligt) gives der besked omkring returnering eller ej
• Hvis varen/varerne kan krediteres, udarbejdes der en kreditnota, forventelig indenfor 10 arbejdsdage
• Hvis ikke varen/varerne kan returneres, gives der begrundelse for dette, og varerne vil være mulige at afhente inden for ca. 8 dage.

Vi håber, at du vil få en god oplevelse med at handle med os.